Školstvo

Kategória: História obce

V obci ako aj v celom okolí bola veľmi dlho nízka vzdelanostná úroveň. Pred prvou svetovou vojnou chodili žiaci do Gréckokatolíckej cirkevnej školy v Nižnej Pisanej, kde vzdelávacie výsledky vzhľadom k tomu, že žiaci navštevovali školu iba krátke obdobie, keď nemali prácu doma a hlavné predmety sa učili po maďarsky,  boli veľmi slabé. Prvú zmienku o tejto škole sme našli z roku 1861, kedy bol kantorom a učiteľom Andrej Hladonik, zrejme vzdelanejší dedinčan.

 

V roku 1922 tu bola zriadená Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá bola v šk. roku 1943/44 premenovaná na Gréckokatolícku ľudovú školu. Deti ju navštevovali až do leta 1944, kedy bolo s ohľadom na približujúci sa front vyučovanie prerušené. Za toto obdobie došlo vo vzdelanostnej úrovni k výraznejšiemu pokroku, pričom bola úplne odstránená negramotnosť mladých ľudí.

 

Po prechode frontu sa deti z Vyšnej Pisanej vrátili do školských lavíc až na jeseň v roku 1946. V tom období bola v Nižnej Pisanej Štátna ruská ľudová škola s vyučovacím jazykom ruským.

Až roku 1949 bola zriadená Štátna ruská ľudová škola aj vo Vyšnej Pisanej. Vyučovať sa začalo v drevenom baráku, ktorý obec previezla z Kapišovej. V škole bola zriadená školská knižnica, ktorá mala 100 zväzkov a učiteľská s 55 zväzkami kníh. Od septembra v roku 1953 sa vyučovací jazyk na škole zmenil na ukrajinský.

Zmeny nastali aj v možnosti získania vyššieho vzdelania. Na základe reformy školstva z roku 1948 bola zriadená Obvodová stredná škola v Kružlovej, s vyučovacím jazykom ruským, ktorú mohli navštevovať deti od 6 postupového ročníka ( 1.ročník ). Novým školským zákonom z roku 1953 táto bola premenovaná na Osemročnú strednú školu, a zmenil sa aj vyučovací jazyk na ukrajinský.

V školskom roku 1960/61 začala platiť 9 - ročná povinná školská dochádzka a vznikli základné deväťročné školy. Z Vyšnej Pisanej dochádzali deti naďalej do Kružľovej, do ročníkov 6.- 9.

V obci bola postavená nová jednotriedna národná škola pre ročníky 1.- 5. ZDŠ, v ktorej sa začalo vyučovať v šk. roku 1961/62. Na žiadosť rodičov došlo v šk. roku 1963/64 k zmene vyučovacieho jazyka na slovenský. Ukrajinský jazyk sa vyučoval ďalej ako nepovinný predmet.

Pokles počtu mladých ľudí, ktorí ostali v obci, mal za dôsledok nedostatok školopovinných detí. Preto bola ZDŠ pre ročníky 1.- 5. vo Vyšnej Pisanej v roku 1976 zrušená. Od roku 1978 má bývalú školu vo vlastníctve Detský domov vo Svidníku, ktorý tu zriadil v roku 1982 rekreačnú chatu. V súčasnosti navštevujú deti z obce ZŠ vo Svidníku.

Prvou riaditeľkou školy vo Vyšnej Pisanej bola Mária Onuferová ( r.1949 ). V ďalších rokoch učili v obci títo učitelia: Helena Šusterová ( 1949 – 1952 ), Mária Zoščáková vydatá Rodáková ( 1952 – 1960 ), Michal Greš ( 1960 – 1974 ) a Ján Kaliňák ( 1974 – 1976 ).